Menu
Obec Lančov
ObecLančov

OZV obce Lančov č. 1/2005 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Lančov

č. 1/2005
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Lančov se na svém zasedání dne 6.6.2005 usnesením č. 6 usneslo vydat na  základě § 29 odst. 1 písm o) bod 1., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Lančov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Lančov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Lančov a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky.

3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec :

            a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně

            jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární

            ochraně obce,

            b) pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve

            stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany. Konkrétní rozsah působnosti pověřené

            osoby je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky

 Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje :

            a) společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce

b) používání tepelných spotřebičů a manipulace s nimi

c) skladování a používání hořlavých látek a kapalin

d) spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí,

    dřevo apod.)

 

 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování,

b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů

c) období déletrvajícího sucha

Požární bezpečnost v této době je zabezpečena zákazem kouření v prostorách, kde je činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru vykonávána, zákazem rozdělávání ohňů na volném prostranství, zákazem používání zábavné pyrotechniky a zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce. Počátek a konec období déletrvajícího sucha vyhlašuje krajský úřad na základě aktuálních povětrnostních podmínek.

 Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany podle Požárního poplachového plánu kraje.

 čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení jsou:

§            zřizovací listina JSDH,

§            dohoda o členství v JSDH,

§            jmenovací listina velitele JSDH.

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Lančově č.p. 54 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah :

  • požární nádrž za budovou kulturního domu v Lančově č.p. 114 o objemu cca 640 m3použitelná pro jižní část obce a částečně pro západní část, příjezd velmi dobrý.
  • studna „U Pruknerů“, u domu č.p. 24 o objemu cca 20 m3, příjezd dobrý
  • studna  „U Stehlíků“, u domu č.p. 102 o objemu cca 40 m3, příjezd dobrý
  • studna „U Kubků“, u domu č.p. 86 o objemu cca 20 m3,, příjezd špatný
  • studna „Ve Zmole“ o objemu cca 30 m3, příjezd dobrý
  • sběrná nádrž v areálu společnosti ZEMOS Lesná, spol. s r.o., Lančov č.p. 118 o objemu cca 180 m3, příjezd dobrý

2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany Lančov a jednotce HZS Jihomoravského kraje.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje a přístupnost ke zdrojům vody.

4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”:

a) Brož Oldřich, Lančov 101, tel. 515 297 941

2. Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:

a) Jankůj Miroslav, Lančov 44, tel. 724 196 908, 515 297 086

3. Občané mohou vznik požáru telefonicky oznámit na Policii ČR na tísňovou linku „158“ nebo přímo na HZS kraje na tísňovou linku „150“

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Lančov se provádí:

§signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu

jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

§signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas

trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný

a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

 Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 ----------------------------                        kulaté razítko obce                    --------------------------------

 

místostarosta                                                                                          starosta obce

Miroslav Jankůj                                                                                      Jan Pikner

 

 Vyvěšeno : 7.6.2005

Sňato : 22.6.2005

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2005 – Požární řád obce

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lančov, kategorie, početní stav a vybavení :

Dislokace JPO SDH :   Lančov

Kategorie JPO SDH :   JPO V/2

Počet členů :                12

Požární technika :         požární stříkačka- PPS-12, potah přívěsu je zajištěn pomocí obecního traktoru

                                   čerpadlo ponorné kalové 50-GFHU-3F 

 

2. seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Lančov, mimo JSDH obce Lančov. Jednotky jsou určeny výpisem z Požárním poplachovým plánem místně příslušného kraje.

Stupně poplachu

I. stupeň

Kat.

II. stupeň

Kat.

III. stupeň

Kat.

PS Znojmo

II

PS Znojmo

II

JSDH Podmýče

VV/1

JSDH Starý Petřín

III/2

PS Moravské Budějovice

II

JSDH Jazovice

VV/1

JSDH Vranov nad Dyjí

III/2

JSDH Bítov

III/2

JSDH Onšov

VV/1

 

 

 

 

 

 

JSDH Blížkovice

IIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSDH Šumná

IIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSDH Uherčice

IIII

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------                        kulaté razítko obce                    --------------------------------

 

místostarosta                                                                                          starosta obce

Miroslav Jankůj                                                                                     Jan Pikner

 

Vyvěšeno : 7.6.2005

Sňato :       22.6.2005

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2005 – Požární řád obce

Rozsah působnosti osoby odborně způsobilé zabezpečující povinnosti vyplývající z předpisů požární ochrany v objektech, které jsou ve vlastnictví obce Lančov :

Osoba odborně způsobilá podle čl. 2 odst. 3, pís. b) požárního řádu obce plní zejména tyto úkoly  :

1. provádět 1 x ročně preventivní protipožární kontroly v objektech, které jsou majetkem obce

2. provádět kontrolu stavu zdrojů vody pro hašení požárů se zaměřením na příjezdové komunikace ke zdroji vody a trvalou použitelnost zdrojů vody

3. vést dokumentaci o provedených kontrolách a na základě výsledků těchto kontrol předkládat zastupitelstvu návrhy na uložení příslušných opatření, vydání rozhodnutí a kontrolu plnění těchto opatření

4. navrhovat zastupitelstvu obce :

            a) uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru, nebo ke

            ztížení záchrany osob a majetku

            b) podání návrhu HZS kraje vydat rozhodnutí o zákazu činnosti a zastavení provozu podle

            ustanovení § 36 zákona o požární ochraně

5. předkládat 1x ročně zastupitelstvu zprávu o činnosti na úseku požární prevence

6. vést dokumentaci požární ochrany obce

7. plnit další úkoly na úseku požární ochrany obce dle rozhodnutí zastupitelstva   

 

----------------------------                             kulaté razítko obce               --------------------------------

 

místostarosta                                                                                          starosta obce

Miroslav Jankůj                                                                                      Jan Pikner

 

Vyvěšeno : 7.6.2005

Sňato :   22.6.2005

 

Preventivní požární hlídka obce Lančov

Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zřizuji preventivní požární hlídku obce Lančov na dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, za kterou se dle místních podmínek považuje :

a) období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování,

b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních

 porostů

c) období déletrvajícího sucha

 

 a to v tomto složení :

Trnka Jan                     - velitel

Krutiš Jaroslav             - člen

Trnková Yvonna           - členka

 

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

 

V Lančově dne 6.6.2005           kulaté razítko obce                    -------------------------

                                                                                                         Pikner Jan

                                                                                                         starosta obce

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -3 °C -13 °C
pondělí 4. 12. mírné sněžení -5/-16 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -3/-6 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 1/-4 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní zpravodajství

mobisys

Mohlo by Vás zajímat